まずは、

基本的な名前(分類)

写真ミャンマー語
Myanglish
英語名日本語名備考
ပုဇွန်
Pazun
shrimp海老海老の総称

ရေဘဝဲ
Yay Ba Wal
octopusタコYay(水)

ပြည်ကြီးငါး
Pyi Gyi Ngar
squidイカ
ကဏန်း
Ganan
Crabカニ
ငါးခူ
Nga ku
cat fishナマズ
ငါးရှဉ့်
Nga shin
eelウナギ(ミャンマーでいう)日本でいうタウナギMonopetrus javanensis
eel
ဂုံး
Ghone
貝(2枚貝)
ခရု
Khayu
貝(巻貝)

貝類

写真ミャンマー語
Myanglish
英語日本語備考調理写真よく使う料理
ဂုံးချော
Ghone Chaw
Round Clamホンビノスガイ殻が、浅利よりハマグリ寄りの厚みあり
မနီလာဂုံး
manira Ghone
asari clamあさりマニラゴン
ဂုံးယောင်းမRazor Clam
ယပ်တောင်ဂုံး
Yat Taung Ghone
イタヤ貝科の貝を指すと思う。ホタテなど色んな品種をこの名前で呼んでいる。
Ghone Yout Ma
ဂုံယောင်း မ
Bamboo Clamバンブー貝
သွေးဂုံး
Thway Ghone
blood cockle
blood clam
ハイガイ(アカガイの一種)(直訳)血の貝
ပန်းခရု
Pann Khayu
Sweet Snail(直訳)花(巻)貝海の巻き貝
ဂုံးစိမ်း
Ghone Sein
new zealand green musselニュージーランドのムラサキイガイ緑っぽくて価格も大衆的
ဂုံးမဲBlack mussel一般的なムール貝
ကမာ
Ka Mar
Oysterカキ言葉のそのままの意味は二枚貝と言う意味

エビ類(海・川)

写真ミャンマー語
Myanglish
英語日本語備考調理写真よく使う料理
ရေချိုပုဇွန်
Yay Cho Pazun
手長エビみたいなもの(直訳)川エビ
ပုဇွန် ဖြူ
Pazun phyu
シロエビ
ပုဇွန်ကျား
Pazun Kyarr
タイガーエビいわゆるブラックタイガー
ကျောက် ပုဇွန်
Kyauk Pazun
イセエビ直訳は、岩海老
kin pazun
ကင်းပုဇွန်
Mantisシャコ 蝦蛄

カニ類(海・川)

写真ミャンマー語
Myanglish
英語日本語備考調理写真よく使う料理
Wa lone Ganan
ဝလုံးဂဏန်း
英名:Red spotted swimming crab
学名:Portunus sanguinolentus
ワタリガニ

(正確にはジャノメガザミ
(直訳)丸(点)カニ
Pann Ganan
ပန်းဂဏန်း
英名:Swimming crab
学名:Portunus pelagicus
ワタリガニ

(正確にはタイワンガザミ系?
(直訳)花カニ
日本で一般的にワタリガニと言われるガザミより青っぽくカラフルで南に多く住むカニ

イカ・タコ類

英語としては、Squidは、以下の総称 Cuttlefishは、コウイカ系

写真ミャンマー語
Myanglish
英語日本語備考調理写真よく使う料理
ပြည်ကြီးငါး
Pyi Gyi Ngar
Cuttlefish?イカ
ကင်းမွန်
Kinn Mon
Squid?小さなイカ
子供のイカ?
ရေဘဝဲ
Yey bharr well
octopusタコ
ရေဘဝဲပေါင်းBaby Octopusイイダコ?
ベビーオクトパス

川の魚

写真ミャンマー語
Myanglish
英語日本語備考調理写真よく使う料理
ငါးပုဏ္ဏား
Nga Po Nat
英名:paradise threadfin
学名:Polynemus paradiseus
スズキ・コノシロ系の魚で淡水魚Nga Pone Nar Si Pyan
味をつけして煮込む料理
ငါးရံ့
Shoil Fish
Nga Yant
Snakehead雷魚小さな状態で食べることが多い
ငါးမြင်း
Nga Min
英語名:SilondCatfishまたはButterCatfish
学名:Silonia Silondia
ナマズ系の魚直訳(馬魚)結構大きくなる
Nga Myin Si Pyan
味をつけして煮込む料理
ဆလားဘီယား
sala bia
တလားဗီးယား
Tilapia
Tilapiaティラピア焼く料理が多い
ငါးလင်ဗန်း
Nga Lin ban
ウナギ(日本でいうウナギ)Monopterus
ငါးကြင်း
Nga Gyin
Mrigal carp揚げたり焼いたり蒸したり
ငါးမြစ်ချင်း
Nga Myint Chin
Nga Myint Chin Si Pyan
味付けして煮込む料理
ငါးပုတ်သင်
Nga Pouk Thin
ငါးကျည်း
Nga Gyee
英名:Cat fish
学名:Heteropneustes fossilis
Fried Dry Cat Fish With Chili
・Nga Gyee Kyat Tite
ငါးဘဲဖြူ
Nga Bel Phyu
ငါးဇဥ်ရိုင်း
Nga Zin Yine
ငါးပြေမ
Nga Pyay Ma
ငါးမွှေထိုး
Nga Mway Htoe
ငါးဗက်
Nga Batt
ငါးသိုင်း
Nga Thine
ငါးသလဲတိုး
Nga Thale Htoe
ငါးဒန်
Nga Dan
ငါးပုတ်သင်
Nga Pouk Thin
ငါးရွှေ
Nga Shwe
Yellow pike congerハモの一種Rakhine Mont tiに使う
沿岸浅瀬に居る
ငါးဖယ်
Nga Phae
Chitala chitala
ငါးနှပ်
Nga Nat
ငါးဖမ်းမ
Nga Phan Ma
ငါးခုံးမ
Nga Khone Ma
ငါးသံချိတ်
Nga Than Chaik
ငါးဖောင်ရိုး
Nga Phaung Yoe
garfish系ダツの一種(海の魚?)

海の魚類

写真ミャンマー語
Myanglish
英語日本語備考調理写真よく使う料理
ဆာလမွန်
ဆလ်မွန်းငါး
Salmonサーモン
တူနာマグロ
ငါးနီတူ
Nga Ni Tu
Anchovyインドアイノコイワシナンプラーの原料の魚
カタクチイワシ科インドアイノコイワシ属カタクチイワシ属は日本ではよく煮干しとして使われる。

ငါးနီတူခြောက်
Nga Ni Tu Chaukは、ニボシの事。日本のニボシよりだいぶ小さい。3cmくらい
ငါးသလောက်
Nga Tha Lauk
Hilsaニシン系の魚nga thalout uの原料の魚蒸す料理
ငါးမုတ်ဖြူ
Nga Mout Phyu
White Pomfret
ငါးမုတ်မည်း
Mga Mout me
Chinese pomfret
အုန်းငါးမုတ်
Ohn Nga Mout
Black pomfret 
学名:Parastromateus niger 
クロアジモドキ日本で高級後のマナガツオに似ている
ကကတစ်
Ka Ka Tiek
Giant Sea perch or Seabassバラマンディ
アカメ
ငါး ပါး နီ
Nga Par Ni
ငါး ပါး နီ赤いタイ
ဆာဘား
(Saba)
サバ
ငါးလိပ်ကျောက်
Nga Late Kyauk
エイ直訳すると岩亀魚
ငါးမန်း
Nga
サメ
ငါးပူတင်း
ngar putin

ပဂျင်း
ふぐRakhineでは、ပဂျင်း Monでは、ငါးပူတင်と呼ばれるそう。
ရှီရှားမိုငါး
Shi shar mo ngar
ししゃも音はそのまま、ししゃも

1223456
သံပခြုပ်
Than Pa Choke
Sea urchinうに食用として日本ほど一般的ではないが名前は浸透している。紫ウニのようなものを食べられている。写真写真2
ဆယ်လ်မွန်ငါးဥ
saal mwan ngar ou
いくら

関連(魚介類が関係する食材など)

写真ミャンマー語
Myanglish
英語日本語備考調理写真よく使う料理
Nga thalout u
ငါးသလောက်ဥ
Hilsa eggニシンの一種(ilish)の魚卵
ငါးပိ
Nga pi
魚のペースト
ငါးရံ့အူ
Nga Yant u
魚の腸
ငါးငံပြာရည်ナンプラー
ငါးမုန့်ကြော်魚の塩せんべい
ငါးရံ့ခြောက်ဖုတ်

ကတ်သဘောင်းခြောက်ဖုတ်
ライギョの魚の乾燥物